Profiles

Dakota McLeod Fenton

BS Agricultural Engineering

Email:

University of Georgia College of Engineering
Athens, Georgia
United States

Thanks to Brody Fenton, Laura Fenton, Lucy Fenton, Joe Fenton